ပစ်သတ်မခံရခင်စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်သုံးချောင်ကာဆန့်ကျင်သွားခဲ့တဲ့ကရင်နီလူငယ်နှစ်ဦး

ပစ်သတ်မခံရခင်စစ်အာဏာရှင်ကိုလက်သုံးချောင်ကာဆန့်ကျင်သွားခဲ့တဲ့ကရင်နီလူငယ်နှစ်ဦး

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *